Rabinet | انقلاب جدیدی در راه است

انقلاب جدیدی در راه است

نویسنده : دکتر میلاد جلالی

طب پورت یک انقلاب در پزشکی IT محور ، طب پـورت راهی برای افـــــــزایش درآمـــدی پزشـــــــکان در جهت جذب بیمار و حفظ آن از طریق ایجاد بیمارستان های مجازی و کمپین های تبلیغاتی مشترک و مستقل پزشکان با استفاده از فناوری اطلاعات هوش مصنوعی و داده کاوی


طب پورت یک انقلاب در پزشکی IT محور ، طب پـورت راهی برای افـــــــزایش درآمـــدی پزشـــــــکان

جهانی شدن تجارت، افزایش تمرکز بر هزینه ها و کیفیت تنوع انتظارات مشتریان، صنایع مختلف را بر آن داشته تا برای رسیدن به حداکثر بهره وری در پی استراتژی هایی باشند که حاصل آن عملکرد بهتر و پاسخگویی به توقعات مشتریان، کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت خدمات باشد.کاربرد تجارت الکترونیک در بخش بهداشت و درمان کشورهای مختلف مزایای بسیاری همچون ارتقاء کیفیت خدمات سلامت، کاهش هزینه ها و افزایش کارایی را در بر دارند.

تجارت الکترونیک پزشکی به عنوان یکی از مدل های جدید کسب و کار الکترونیک در کشورهای در حال توسعه بسیار مناسب و کاربردی است با این روش سازمانهایی که در مناطق دوردست قرار دارند می توانند به مشتریان بالقوه بسیاری دسترسی یافته و به منافع ارزشمندی دست یابند.

بکارگیری اثربخش مدلهای تجارت الکترونیک در کشور نیازمند شناسایی فرصتها و محدودیتها، تدوین برنامه ریزی اصولی و مناسب با توجه به فاکتورهای اجتماعی و اقتصادی همراه با فراهم نمودن زیرساختهای تکنولوژی، ارتباطی و مخابراتی، حقوقی و اجرایی است. واژه سلامت الکترونیک در برگیرنده ابزار، دستگاهها، کاربردها و روش های کاری متنوعی است و طیف گسترده ای از کاربردها مانند فراهم کردن اطلاعات سلامت برای شهروندان از طریق اینترنت تا قراردادن دستگاه هایی خاص در بدن انسان به منظور جذب داده های بیوسیگنال پیچیده و تنظیم کارکرد بدن انسان را شامل می شود.

خدمات سلامت در طی سالهای اخیر به دلیل پیشرفت های ایجاد شده در تکنو لوژی های اطلاعات و ارتباطات , افزایش نقل مکان ارایه دهندگان و نیز مصرف کنندگان این خدمات و توسعه ی مشارکت بخش خصوصی به صورت روز افزون مورد تجارت قرار گرفته اند .

 

طب پـورت راهی برای افـــــــزایش درآمـــد پزشـــــــکان

در جهت جذب بیمار و حفظ آن از طریق ایجاد بیمارستان های مجازی و کمپین های تبلیغاتی مشترک و مستقل پزشکان با استفاده از فناوری اطلاعات هوش مصنوعی و داده کاوی